سوره / آیه: قمر، 11 _ 12

استاد: سعید زناتی

مقام: مرکب‌خوانی(رست*حجاز)