سورۀ/ آیه: تین و علق

استاد: شحات
مقام: مرکب‌خوانی(رست*چهارگاه)