تلاوت

مقطع شیخ محمد لیثی به تقلید از شیخ محمد رفعت

سوره : زمر

آیه : 75

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور