آیه 47-49 سوره نجم استاد شعیشع
آیه 57-58 سوره نساء استاد شعیشع
آیه 87 سوره نساء استاد شعیشع
آیه 82 سوره نساء استاد شعیشع
آیه39-41 سوره نجم استاد شعیشع
آیه 65-66 سوره نحل استاد شعیشع
آیه 10 سوره مریم استاد شعیشع
آیه 20-21 سوره مریم استاد شعیشع
آیه 39 سوره هود استاد شعیشع
آیه 16 سوره حج استاد شعیشع
آیه 11-12 سوره قمر استاد شعیشع
آیه 1-5 سوره قدر استاد شعیشع
آیه 29 سوره فتح استاد شعیشع
آیه 40-41 سوره ابراهیم شیخ شعیشع
آیه 40-41 سوره ابراهیم استاد شعیشع