آیه 38-39 سوره ابراهیم استاد شعیشع
مقطع کوتاه آیه 31 سوره ابراهیم استاد شعیشع
آیه 37 سوره ابراهیم استاد شعیشع
آیه 35 سوره ابراهیم استاد شعیشع
32-33 سوره ابراهیم استاد شعیشع
مقطع سوره ابراهیم استاد شعیشع
مقطع بیات استاد شعیشع
مقام سه گاه استاد ابوالعینین شعیشع
مقام بیات سوره انبیاء استاد شعیشع
تلاوت سوره انعام استاد شعیشع مقام سه گاه
مقطع سوره آل عمران استاد شعیشع
سوره علق استاد شعیشع