آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان
آیه 22 سوره انسان استاد شحات
آیه 16-17 سوره حجرات استاد حصان
آیه 4-6 سوره حدید استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 10-12 سوره دخان استاد شحات
آیه 11 سوره ضحی و 1 انشراح حامد شاکرنژاد
آیات ابتدایی سوره حاقه محمد عبدالعزیز حصان
تلاوت آیه 70 سوره فرقان استاد حامد شاکرنژاد
آیه 23 و 24 سوره احزاب منشاوی
آیه 84-88 سوره قصص محمد صدیق منشاوی
آیه 80-81 سوره قصص محمد صدیق منشاوی
تلاوت آیه 10 سوره فاطر استاد شحات
تلاوت آیه 67 سوره فرقان استاد حامد شاکرنژاد