آیه 84-88 سوره قصص محمد صدیق منشاوی
آیه 80-81 سوره قصص محمد صدیق منشاوی
تلاوت آیه 10 سوره فاطر استاد شحات
تلاوت آیه 67 سوره فرقان استاد حامد شاکرنژاد
تلاوت آیه 61-67 سوره فرقان استاد حامد شاکرنژاد
آیه 65 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
تلاوت آیه 7-9 سوره انسان استاد شحات
تلاوت آیه 7-12 سوره دخان استاد شحات
آیه 61-62 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 1-3 سوره تحریم استاد حصان
آیه 33 سوره رحمن استاد حصان
آیه 108 سوره نساء استاد حصان
آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 64-65 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان