تلاوت آیه 27 سوره نازعات استاد حصان
آیه 27 سوره نازعات استاد حصان
آیه 41-44 سوره نمل استاد حصان مقام بیات
آیه 36-38 سوره نمل استاد حصان مقام بیات
آیه 11 فاطر استاد حامد شاکرنژاد
آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد
آیه 29-31 سوره نمل استاد حصان مقام بیات
آیه 11-13 سوره محمد استاد حصان
آیه 12-15 سوره محمد استاد حصان
آیه 67-68 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 18-24 حاقه استاد حصان
آیه 84-85 * 105-106 اسراء استاد حصان
آیه 271-273 سوره بقره استاد شحات
آیه 9-8 فاطر استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه یا ایتها النفس المطمئنه استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات