آیه 189 – 193 سوره آل عمران شیخ حامد شاکرنژاد
آیه 193 سوره آل عمران شیخ حامد شاکرنژاد
مقطعی از سوره فصلت با صدای طنطاوی
مقطعی زیبا سوره لقمان از طه الفشنی
تلاوت سوره یوسف
تلاوت بخشی از سوره رعد با صدای طاروتی
مقطع زیبا سوره احزاب استاد شاکرنژاد
مقطع بیات استاد شعیشع
تلاوت سوره یوسف
تلاوت سوره تغابن استاد طاروطی
مقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل
مقطعی زیبا از سوره توبه با صدای طنطاوی
مقطعی کوتاه از استاد طه الفشنی
بخشی بسار زیبا از سوره ق با صدای طنطاوی
مقام بیات استاد شحات انور
تلاوت آیه 18 سوره حج توسط استاد طنطاوی
مقطع انعام استاد شحات در مصر