آیه 27-30 سوره فجر حامد شاکرنژاد
آیه 11 سوره ضحی و 1 انشراح حامد شاکرنژاد
تلاوت آیه 70 سوره فرقان استاد حامد شاکرنژاد
آیه 1 سوره انشراح استاد حامد شاکرنژاد
تلاوت آیه 67 سوره فرقان استاد حامد شاکرنژاد
تلاوت آیه 61-67 سوره فرقان استاد حامد شاکرنژاد
آیه عباد الرحمن سوره فرقان استاد حامد شاکرنژاد
آیه 61-62 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 42-44 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد مقام رست
آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 11 فاطر استاد حامد شاکرنژاد
آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد
آیه 12 فاطر استاد حامد شاکرنژاد مقام حجاز
آیه 9-8 فاطر استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه یا ایتها النفس المطمئنه استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات