آیه 9-8 فاطر استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه یا ایتها النفس المطمئنه استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 12-18 سوره انسان استاد حامد شاکرنژاد مقام نهاوند
آیه 8-9 سوره انسان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 1-12 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد
آیه5-6 سوره انسان حامد شاکرنژاد
آیه 8-12 سوره بلد حامد شاکرنژاد
آیه 8-18 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد
آیه 12-20 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد سبک محمد رفعت
آیه 1-18 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد
آیه 6-20 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد
آیه 32 سوره ابراهیم استاد حامد شاکرنژاد
آیه 12-16 سوره بروج استاد حامد شاکرنژاد
آیه 8-20 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد
آیه 153-154 سوره بقره استاد حامد شاکرنژاد