آیه 1-12 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد
آیه 1-12 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد
آیه 13-15 سوره اسراء استاد حامد شاکرنژاد
آیه 269-270 سوره بقره با صدای حامد شاکرنژاد
آیه 185 شهر رمضان سوره بقره استاد شاکرنژاد مقام نهاوند
آیه 185 شهر رمضان سوره بقره استاد شاکرنژاد
آیه 2-5 سوره بقره استاد شاکرنژاد
آیه 270سوره بقره استاد شاکرنژاد
تلاوت سوره اسراء 1-14 استاد حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره اسراء حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 193-194 سوره آل عمران با صدای حامد شاکرنژاد
آیه 23 سوره اسراء حامد شاکرنژاد
آیه 12 سوره اسراء حامد شاکرنژاد
آیه2-9 سوره اسراء حامد شاکرنژاد
آیه 189 – 193 سوره آل عمران شیخ حامد شاکرنژاد