آیه 259-260 سوره بقره استاد شحات محمد انور
تلاوت سوره قدر استاد شحات
آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد
آیه 11-13 سوره محمد استاد حصان
آیه 271-273 سوره بقره استاد شحات
آیه 12 فاطر استاد حامد شاکرنژاد مقام حجاز
آیه 1-4 سوره انفال استاد حصان
آیه 104 سوره انبیاء استاد حصان
آیه 110-111 سوره انبیاء محمد عبدالعزیز حصان
آیه 97-103 سوره انبیاء استاد حصان
آیه 18 سوره فاطر استاد شحات
آیه 8-18 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره حمد و آیه ابتدایی سوره بقره توسط استاد منشاوی
تلاوت سوره حمد و آیه ابتدایی سوره بقره توسط استاد منشاوی
آیه 260 سوره بقره استاد شحات محمد انور مقام حجاز