آیه 13-14 سوره اسراء استاد شحات محمد انور
آیه 153-154 سوره بقره استاد حامد شاکرنژاد
آیه 9 سوره اسراء شحات
آیه 12-14 سوره اسراء استاد شحات
آیه 185 شهر رمضان سوره بقره استاد شاکرنژاد
آیه 54 سوره اعراف شحات
آیه 162-163 سوره انعام استاد شحات
مقطع زیبا سوره احزاب استاد شاکرنژاد
بخشی از سوره مؤمنون با صدای طنطاوی
فرازی بسیار زیبا سوره قمر از استاد سعید زناتی
مقطع حجاز استاد حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره نجم توسط استاد سعید زناتی
مقطع حجرات استاد طاروطی
تلاوت سوره حمد استاد طاروطی
مقطعی زیبا از استاد سعید زناتی سوره مریم