مقام حجاز شیخ طاروطی
مقطعی شنیدنی مقام حجاز از سعید زناتی
مقطع زیبا سوره جمعه استاد طاروطی
مقطعی ازحمدی زامل سوره انبیاء
مقطعی زیبا از سعید زناتی
فرازی زیبا از استاد سعید زناتی سوره انبیا
مقطع بروج طارق استاد طنطاوی
مقطعی گوش‌ نواز از سعید زناتی سوره انبیاء