آیه 11-12 سوره فاطر استاد شحات
آیه 12-16 سوره بروج استاد منشاوی
آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیه 13-19 سوره بلد استاد شحات محمد انور
آیه 75 سوره زمر و آیه یک سوره غافر حصان
آیه 19 سوره حدید محمد عبدالعزیز حصان
آیه 24-27 سوره ابراهیم استاد شحات محمد انور
آیه 44 سوره هود حصان
آیه 29 سوره فتح استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 83 سوره یس 1-5 سوره تکویر استاد حصان
آیه 1-7 سوره بلد شحات محمد انور
آیه 84-88 سوره قصص محمد صدیق منشاوی
تلاوت آیه 3-6 سوره فاطر استاد شحات
تلاوت آیه 27-30 سوره فجر 1-12 سوره بلد استاد شحات
تلاوت آیه 82 سوره یس استاد حصان