تلاوت آیه 3-6 سوره فاطر استاد شحات
تلاوت آیه 27-30 سوره فجر 1-12 سوره بلد استاد شحات
تلاوت آیه 82 سوره یس استاد حصان
تلاوت آیه 78-79 سوره یس استاد حصان
تلاوت آیه 71-75 سوره یس استاد حصان
تلاوت آیه 8 سوره تحریم استاد حصان
تلاوت آیه 4-5 سوره تحریم استاد حصان
آیه عباد الرحمن سوره فرقان استاد حامد شاکرنژاد
آیه 53-55 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
تلاوت آیه 11-14 سوره انسان جوانی استاد شحات
تلاوت آیه 13 سوره انسان استاد شحات
تلاوت آیه 5-9 سوره انسان استاد شحات
آیه 1-3 سوره تحریم استاد حصان
آیه 22-28 سوره رعد استاد حصان
آیه 42-44 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد مقام رست