آیه 48-49 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان
آیه 27 سوره نازعات استاد حصان
تلاوت صوتی سوره بلد استاد شحات
تلاوت سوره قدر استاد شحات مقام رست
تلاوت سوره قدر استاد شحات
تلاوت سوره حمد بقره استاد حصان
تلاوت سوره بلد استاد شحات مقام رست
آیه 151-152 سوره بقره استاد شحات مقام رست
تلاوت سوره علق محمد صدیق منشاوی
آیه 8-11 سوره انسان استاد حصان
آیه 1-8 سوره علق محمد صدیق منشاوی
آیه 255-257 سوره بقره استاد شحات
آیه 104 سوره انبیاء استاد حصان
آیه 1-5 سوره علق محمد صدیق منشاوی