مقطعی زیبا از سوره فصلت با صدای سعید زناتی
مقام رست استاد شعیشع
مقام رست استاد شحات
سوره علق استاد حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره مرسلات و نبا با صدای استاد طاروطی
مقطع سوره تغابن استاد طاروطی
تلاوت سوره طارق استاد طاروطی
مقطع سوره آل عمران استاد حامد شاکرنژاد
مقطعی از طه الفشنی سوره لقمان
مقطعی از سوره رعد از استاد طاروتی
تلاوت سوره تین و علق از استاد شحات
تلاوت سوره شعرا استاد طاروطی
مقطعی زیبا از سعید زناتی سورۀ نمل
مقطعی از استاد سعید زناتی سورۀ فصلت
فرازی گوش نواز از استاد سعید زناتی