مقطع سه گاه از سعید زناتی
مقطع عبدالفتاح طاروطی به تقلید از شیخ محمد رفعت
فرازی زیبا از استاد سعید زناتی سوره انبیا
مقطع سوره نجم از سعید زناتی
مقطعی گوش‌ نواز از سعید زناتی سوره انبیاء
مقطعی زیبا از سعید زناتی سوره ق
  • 1
  • 2