آیه 13 سوره انسان استاد شحات
آیه 18 سوره یوسف حصان
تلاوت آیه 27-30 سوره فجر 1-12 سوره بلد استاد شحات
تلاوت آیه 6-19 سوره انشقاق استاد شحات
تلاوت آیه 4-5 سوره تحریم استاد حصان
تلاوت آیه 1-12 سوره بلد استاد شحات مقام سه گاه
آیه 61 سوره غافر محمد صدیق منشاوی مقام سه گاه
آیه 1-12 سوره بلد استاد شحات مقام سه گاه
تلاوت سوره علق محمد صدیق منشاوی
آیه 8-11 سوره انسان استاد حصان
آیه 1-8 سوره علق محمد صدیق منشاوی
آیه 198-200 سوره بقره استاد شحات
آیه 1-12 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد
تلاوت آیه 33 سوره احزاب استاد منشاوی مقام سه گاه
آیه 31-34 سوره بقره استاد شحات مقام سه گاه