تلاوت آیه 33 سوره احزاب استاد منشاوی مقام سه گاه
آیه 31-34 سوره بقره استاد شحات مقام سه گاه
آیه 1-12 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد
آیه 12-14 سوره اسراء استاد شحات
آیه 54 سوره اعراف شحات
آیه9 سوره اسراء استاد شحات
آیه 162-163 سوره انعام استاد شحات
آیه 38-39 سوره ابراهیم استاد شعیشع
آیه102-108 سوره انبیاء استاد شحات
آیه 104 سوره انبیاء استاد شحات
مقطعی از سوره آل عمران با صدای شحات
مقطعی زیبا از سوره احزاب با صدای شحات انور
تلاوت سوره یوسف
تلاوت بخشی از سوره رعد با صدای طاروتی
مقطع زیبا سوره احزاب استاد شاکرنژاد
مقام سه گاه استاد ابوالعینین شعیشع