تلاوت آیات ابتدایی سوره حاقه توسط استاد حمدی زامل
مقام سه گاه استاد شاکرنژاد
تلاوت بخشی از سوره فصلت با صدای استاد طنطاوی
مقطعی از سوره تحریم با صدای طنطاوی
مقطعی زیبا از سوره لقمان با صدای طه الفشنی
مقام سه گاه استاد شعیشع
مقام سه گاه استاد طه الفشنی
فرازی بسیار زیبا از استاد طه الفشنی سوره ذاریات
تلاوت سوره انعام استاد شعیشع مقام سه گاه
مقطعی از استاد سعید زناتی سورۀ فصلت
فرازی گوش نواز از استاد سعید زناتی
بخشی از سوره نمل با صدای استاد حمدی زامل
مقطع سوره طه از حمدی زامل
مقطعی بسیار زیبا مقام سه گاه از حمدی زامل
سوره علق استاد شعیشع