آیه 198-200 سوره بقره استاد شحات
آیه 31-32 سوره بقره استاد شحات محمد انور
آیه 27-30 سوره فجر استاد شحات محمد انور
آیه 272-273 سوره بقره استاد شحات مقام چهارگاه
آیه 18 سوره فاطر استاد شحات
آیه 267-270 سوره بقره استاد شحات
آیه 31-34 سوره بقره استاد شحات مقام سه گاه
آیه 6-19 سوره انفطار استاد شحات
آیه 260 سوره بقره استاد شحات محمد انور مقام حجاز
آیه 13-14 سوره اسراء استاد شحات محمد انور
آیه 255-256 سوره بقره شحات محمد انور
آیه 4-7 سوره بلد شحات محمد انور
آیه 9 سوره اسراء شحات
آیه 13-14 سوره اسراء شحات
آیات ابتدایی سوره اسراء با صدای استاد شحات