آیه 5-7 سوره اسراء شحات محمد انور
آیه 49-51 سوره اعراف استاد شحات محمد انور
آیه 15-17 سوره اسراء استاد شحات
آیه 43-44 سوره اعراف استاد شحات محمد انور
آیه 12-14 سوره اسراء استاد شحات
آیه 7-11 سوره اسراء استاد شحات
آیه 54 سوره اعراف شحات
آیه9 سوره اسراء استاد شحات
آیه 162-163 سوره انعام استاد شحات
آیه13-19سوره انعام استاد شحات محمد انور
آیه102-108 سوره انبیاء استاد شحات
آیه 87-95 سوره انبیاء استاد شحات
آیه 108-112 سوره انبیاء استاد شحات
آیه 104 سوره انبیاء استاد شحات
آیه 89 سوره انبیاء استاد شحات