آیه 286 سوره بقره استاد شعبان صیاد
آیه 35-37 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد
آیه 72 سوره طه استاد شعبان صیاد
آیه 38 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد
آیه 48 سوره احزاب استاد شعبان صیاد
آیه 32 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد
آیه 13 سوره انبیا استاد شعبان صیاد
آیه 34-35 سوره مریم استاد شعبان صیاد
آیه 40 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد
آیه 8-9 سوره اسرا استاد شعبان صیاد
آیه 43-46 سوره احزاب استاد شعبان صیاد
آیه 59-62 سوره نجم استاد شعبان صیاد
آیه 56-63 سوره حج استاد شعبان صیاد
آیه 27-28 سوره فتح استاد شعبان صیاد
آیه 7 سوره اسرا استاد شعبان صیاد
  • 1
  • 2