آیه 11-12 سوره فاطر استاد شحات
آیه 119-120 سوره بقره محمد صدیق منشاوی
آیه 4-6 سوره حدید استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 18 سوره یوسف حصان
آیه 33-36 سوره بقره استاد منشاوی
آیه 16-21 سوره ق استاد محمد عبدالعزیز حصان
تلاوت صوتی سوره بلد استاد شحات
آیه 11 فاطر استاد حامد شاکرنژاد
آیه 11-13 سوره محمد استاد حصان
آیه 67-68 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 84-85 * 105-106 اسراء استاد حصان
آیه 110-111 سوره انبیاء محمد عبدالعزیز حصان
آیه 3-18 سوره علق استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 23-25 سوره احزاب استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 81-97 سوره یوسف استاد شعیشع