آیه 81-97 سوره یوسف استاد شعیشع
آیه 15-17 سوره اسراء استاد شحات
تلاوت سوره یوسف
آیه 81 سوره یوسف شیخ طاروطی
آیه 38-39 سوره ابراهیم استاد شعیشع
آیه 193-194 سوره آل عمران با صدای حامد شاکرنژاد
آیه 108-112 سوره انبیاء استاد شحات
مقطع سوره ابراهیم استاد شعیشع
مقطعی از سوره فصلت با صدای طنطاوی
مقطع آل عمران استاد حامد شاکرنژاد ترکیب عجم صبا
مقطعی زیبا از سوره لقمان با صدای طه الفشنی
تلاوت سوره عادیات استاد شحات
مقام صبا استاد طه‌ الفشنی
تلاوت مقام صبا استاد طاروطی
تلاوت سوره فتح استاد طنطاوی
مرکب خوانی حمدی زامل سوره مریم