بخشی از سوره فصلت با صدای طنطاوی
نهاوند استاد طنطاوی
تلاوت سوره فتح استاد طنطاوی
مقام سه گاه * رست استاد طنطاوی
سوره فاطر استاد طنطاوی
مقام رست استاد طنطاوی سوره بروج
مقطع بروج طارق استاد طنطاوی
مقام رست استاد طنطاوی
  • 1
  • 2