مقطع شیخ محمد لیثی به تقلید از شیخ محمد رفعت
مقطع تلاوت زیبای استاد لیثی