مقطع تلاوت جدید سوره ابراهیم استاد محمود شحات
مقام نهاوند استاد محمود شحات