آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیه 4-6 سوره حدید استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 18 سوره یوسف حصان
آیه 83 سوره یس 1-5 سوره تکویر استاد حصان
آیه 1 سوره انشراح استاد حامد شاکرنژاد
آیه 84-88 سوره قصص محمد صدیق منشاوی
تلاوت آیه 27-30 سوره فجر 1-12 سوره بلد استاد شحات
تلاوت آیه 4-5 سوره تحریم استاد حصان
تلاوت آیه 11-14 سوره انسان جوانی استاد شحات
آیه 1-3 سوره تحریم استاد حصان
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان
تلاوت آیه 27 سوره نازعات استاد حصان
آیه 27 سوره نازعات استاد حصان
تلاوت صوتی سوره بلد استاد شحات
تلاوت سوره قدر استاد شحات