32-33 سوره ابراهیم استاد شعیشع

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : ابراهیمآیه: 32-33استاد : ابوالعینین شعیشعمقام : مرکب خوانی (نهاوند * رست){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن 32-33 سوره ابراهیم استاد شعیشع

آیه 193 سوره آل عمران شیخ حامد شاکرنژاد

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : آل عمرانآیه : 193-194استاد : حامد شاکرنژادمقام : مرکب‌خوانی(ترکیب بیات * رست و نهاوند){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop…

ادامه خواندن آیه 193 سوره آل عمران شیخ حامد شاکرنژاد

مقطعی از سوره فصلت با صدای طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : فصلتآیه: 5_12استاد : محمد عبدالوهاب طنطاویمقام : مرکب خوانی ( بیات* صبا * ترکیب عجم صبا){{editor_sidebar…

ادامه خواندن مقطعی از سوره فصلت با صدای طنطاوی

تلاوت بخشی از سوره رعد با صدای طاروتی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : رعدآیه: 38_43استاد : عبدالفتاح طاروطیمقام : مرکب‌خوانی(رست * سه‌گاه * رست * بیات){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID'…

ادامه خواندن تلاوت بخشی از سوره رعد با صدای طاروتی

مقطع زیبا سوره احزاب استاد شاکرنژاد

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : احزابآیه : 72_73استاد : حامد شاکرنژادمقام : مرکب‌خوانی(بیات * نهاوند * رست * حجاز * رست * نهاوند * رست){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on"…

ادامه خواندن مقطع زیبا سوره احزاب استاد شاکرنژاد

تلاوت سوره تغابن استاد طاروطی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : تغابنآیه: 1_3استاد : عبدالفتاح طاروطیمقام : مرکب‌خوانی(بیات * رست){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن تلاوت سوره تغابن استاد طاروطی

بخشی بسار زیبا از سوره ق با صدای طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : قآیه : 6-11استاد : طنطاویمقام : مرکب خوانی ( بیات* رست* بیات){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه…

ادامه خواندن بخشی بسار زیبا از سوره ق با صدای طنطاوی

تلاوت آیات ابتدایی سوره حاقه توسط استاد حمدی زامل

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : حاقهآیه : 1_4استاد : حمدی زاملمقام : مرکب‌خوانی (رست * سه‌گاه){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن تلاوت آیات ابتدایی سوره حاقه توسط استاد حمدی زامل

فرازی بسیار زیبا سوره قمر از استاد سعید زناتی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : قمرآیه:11_12استاد : سعید زناتیمقام : مرکب‌خوانی (رست * حجاز){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن فرازی بسیار زیبا سوره قمر از استاد سعید زناتی

مقطع آل عمران استاد حامد شاکرنژاد ترکیب عجم صبا

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : آل عمرانآیه : 193-194استاد : حامد شاکرنژادمقام : مرکب خوانی ( ترکیب عجم * صبا){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{…

ادامه خواندن مقطع آل عمران استاد حامد شاکرنژاد ترکیب عجم صبا

تلاوت بخشی از سوره نبا با صدای استاد طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : نباآیه : 31-40استاد : طنطاویمقام : مرکب خوانی ( رست* بیات* رست){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه…

ادامه خواندن تلاوت بخشی از سوره نبا با صدای استاد طنطاوی

مرکب خوانی طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : تحریمآیه : 5استاد : طنطاویمقام : مرکب خوانی ( رست* بیات){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن مرکب خوانی طنطاوی

مقطعی از سوره مومنون از استاد عبدالوهاب طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : مومنونآیه : 84-87استاد : طنطاویمقام : مرکب خوانی ( رست * بیات){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه…

ادامه خواندن مقطعی از سوره مومنون از استاد عبدالوهاب طنطاوی

تلاوت بخشی از سوره فصلت با صدای استاد طنطاوی

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : فصلتآیه : 16-31استاد : طنطاویمقام : مرکب خوانی( سه گاه * رست * بیات){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop…

ادامه خواندن تلاوت بخشی از سوره فصلت با صدای استاد طنطاوی

قطعه شهر رمضان استاد شعیشع

خانهتلاوتتماس با ما خانهتلاوتتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : بقرهآیه: 185-186استاد : شعیشعمقام : مرکب خوانی (بیات * رست){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category" titlePrevious="قبلی" titleNext=" بعدی"}}{{ brizy_dc_post_loop query='tax_query[0][taxonomy]=category&tax_query[0][field]=id&tax_query[0][terms]=0&posts_per_page=3&order=DESC&orderby=ID' }}{{brizy_dc_post_title}}ادامه مطلب{{end_brizy_dc_post_loop}}

ادامه خواندن قطعه شهر رمضان استاد شعیشع