تلاوت صوتی سوره بلد استاد شحات
تلاوت سوره قدر استاد شحات
آیه 11 فاطر استاد حامد شاکرنژاد
آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد
آیه 11-13 سوره محمد استاد حصان
آیه 67-68 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
تلاوت سوره حمد بقره استاد حصان
آیه 84-85 * 105-106 اسراء استاد حصان
آیه 271-273 سوره بقره استاد شحات
تلاوت سوره علق محمد صدیق منشاوی
آیه 8-11 سوره انسان استاد حصان
آیه 1-8 سوره علق محمد صدیق منشاوی
آیه 1-4 سوره انفال استاد حصان
آیه 255-257 سوره بقره استاد شحات
آیه 104 سوره انبیاء استاد حصان