آیه 110-111 سوره انبیاء محمد عبدالعزیز حصان
آیه 3-18 سوره علق استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 23-25 سوره احزاب استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 97-103 سوره انبیاء استاد حصان
آیه 8-18 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره حمد و آیه ابتدایی سوره بقره توسط استاد منشاوی
تلاوت سوره حمد و آیه ابتدایی سوره بقره توسط استاد منشاوی
آیه 13 سوره فاطر استاد حصان
مقام رست * چهارگاه استاد منشاوی آیه 1-14 سوره فجر
آیه 81-97 سوره یوسف استاد شعیشع
آیه 8-20 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد
آیه 53-55 سوره نجم استاد شعیشع
آیه 1-15 سوره شمس استاد شعیشع
آیه 10 سوره مریم استاد شعیشع
آیه 1-5 سوره قدر استاد شعیشع