مقطع زیبا سوره احزاب استاد شاکرنژاد
تلاوت سوره یوسف
تلاوت سوره تغابن استاد طاروطی
بخشی بسار زیبا از سوره ق با صدای طنطاوی
تلاوت آیات ابتدایی سوره حاقه توسط استاد حمدی زامل
فرازی بسیار زیبا سوره قمر از استاد سعید زناتی
مقطع آل عمران استاد حامد شاکرنژاد ترکیب عجم صبا
تلاوت بخشی از سوره نبا با صدای استاد طنطاوی
مرکب خوانی طنطاوی
مقطعی از سوره مومنون از استاد عبدالوهاب طنطاوی
تلاوت بخشی از سوره فصلت با صدای استاد طنطاوی
قطعه شهر رمضان استاد شعیشع
مقطع زیبا سوره یوسف طاروطی
مقطعی زیبا از سوره لقمان با صدای طه الفشنی
تلاوت سوره عادیات استاد شحات
بخشی از سوره فصلت با صدای طنطاوی