آیه 75 سوره زمر و 1-7 سوره غافر شحات انور
آیه 45-50 سوره طه استاد شحات محمد انور
تلاوت بسیار زیبای سوره شمس استاد شات انور
آیه 101 سوره یوسف استاد شحات انور
آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 198 سوره بقره محمد عمران
آیه 89-94 سوره انبیا استاد محمد عمران
آیه 42-44 سوره هود استاد حامد شاکرنژاد
آیه 29-31 سوره نجم سعید مسلم
آیه 118-122 سوره طه استاد سعید مسلم
آیه 40-43 سوره احزاب محمد عمران
آیه 39 سوره احزاب استاد محمد عمران
آیه 65-70 سوره زمر استاد متولی عبدالعال
آیه 65-66 سوره زمر استاد متولی عبدالعال
آیه 38 سوره احزاب استاد محمد عمران