آیه 11-13 سوره محمد استاد حصان
آیه 27-30 سوره ق محمد صدیق منشاوی مقام نهاوند
تلاوت سوره حمد بقره استاد حصان
آیه 8-11 سوره انسان استاد حصان
آیه 12-18 سوره انسان استاد حامد شاکرنژاد مقام نهاوند
آیه 27-29 سوره احزاب محمد صدیق منشاوی
آیه 29 سوره احزاب استاد منشاوی
آیه 8-12 سوره بلد حامد شاکرنژاد
آیه 13 سوره فاطر استاد حصان
آیه 8-20 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد
آیه 26-27 سوره طور استاد شعیشع
آیه 53-55 سوره نجم استاد شعیشع
آیه 47-49 سوره نجم استاد شعیشع
آیه 10 سوره مریم استاد شعیشع
آیه 1-12 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد