آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیه 32 سوره احزاب استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 1 سوره انشراح استاد حامد شاکرنژاد
آیه 31-32 سوره بقره استاد شحات محمد انور
آیه 272-273 سوره بقره استاد شحات مقام چهارگاه
مقام رست * چهارگاه استاد منشاوی آیه 1-14 سوره فجر
آیه 11-12 سوره قمر شعیشع
آیه 11-12 سوره قمر استاد شعیشع
آیات ابتدایی سوره اسراء با صدای استاد شحات
آیه 185 شهر رمضان سوره بقره استاد شاکرنژاد
آیه 7-11 سوره اسراء استاد شحات
آیه 40-41 سوره ابراهیم استاد شعیشع
آیه 38-39 سوره ابراهیم استاد شعیشع
تلاوت سوره تین و علق از استاد شحات
بخشی از سوره نمل با صدای استاد حمدی زامل
  • 1
  • 2