آیه 34-35 سوره مریم استاد شعبان صیاد
آیه 47-48 سوره هود استاد سعید مسلم
آیه 41-44 سوره هود استاد سعید مسلم
آیه 37-39 سوره نجم استاد سعید مسلم
آیه 33-35 سوره احزاب استاد سعید مسلم
آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 89-94 سوره انبیا استاد محمد عمران
تلات سوزناک سوره تکویر استاد عبدالباسط
آیه 40-43 سوره احزاب محمد عمران
آیه 199-203 سوره بقره محمد عمران
آیه 40-43 سوره احزاب استاد عمران
آیه 10-11 سوره فاطر استاد محمد عمران
آیه 43-47 سوره احزاب استاد محمد عمران
آیه 1-9 سوره تکویر استاد عبدالباسط عبدالصمد
آیه 58-60 سوره فرقان استاد محمد عمران