آیه 90-98 سوره اسرا استاد علی البنا
آیات ابتدایی سوره نور استاد علی البنا
آیه 193-194 سوره آل عمران استاد علی البنا
آیه 6-11 سوره تغابن استاد علی البنا
آیه 31-33 سوزه نازعات استاد علی البنا
آیه 193-194 سوره آل عمران استاد علی البنا
آیه 27 سوره نازعات استاد علی البنا
آیه 37-38 سوره ابراهیم استاد علی البنا
آیه 10-11 سوره منافقون و آیات ابتدایی سوره تغابن علی البنا
آیه 190-191 سوره آل عمران استاد علی البنا
آیه 40-41 سوره آل عمران استاد علی البنا
آیه 190 سوره آل عمران استاد علی البنا
آیه 40 سوره احزاب استاد علی البناء
  • 1
  • 2