آیه 85-86 سوره نسا استاد محمد لیثی
آیه 86-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیات ابتدایی سوره صف استاد لیثی
آیه 65-69 سوره نحل استاد محمد لیثی
آیه 82-89 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 5-10 سوره یونس استاد محمود شحات
آیه 53-55 سوره نجم استاد مصطغی اسماعیل
آیه 15 سوره حجرات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-6 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-14 سوره صف استاد محمد لیثی
آیات ابتدایی سوره نسا استاد محمد لیثی
آیه 40 سوره توبه استاد ممد لیثی
آیه 81-82 سوره یس استاد محمد لیثی
آیه 61-64 سوره یونس استاد محمد لیثی