مقطعی زیبا از سعید زناتی سوره ق
تلاوت سوره بلد استاد عبدالفتاح طاروطی
مقطع حامد شاکرنژاد به تقلید از شیخ محمد رفعت
مقطع شیخ محمد لیثی به تقلید از شیخ محمد رفعت
مقطع شیخ محمد بسیونی به تقلید از شیخ محمد رفعت
مقطع محمد بسیونی به تقلید از شیخ محمد رفعت
مقطع تلاوت زیبای استاد لیثی
تلاوت یک نفس حمد – بقره سید جواد حسینی
مقطع حزین عبدالناصر حرک
مرکب خوانی استاد محمود شحات سوره یوسف