آیه 1-9 سوره شمس استاد محمود شحات
آیه 15-17 سوره محمد استاد محمود شحات
آیه 26-33 سوره نازعات استاد محمود شحات
آیه 37 سوره حج استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-18 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-24 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-24 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-24 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-24 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-24 سوره حاقه استاد مصطفی اسماعیل
آیه 17 سوره حج استاد مصطفی اسماعیل
آیه 87-88 سوره قصص استاد محمد لیثی
آیات ابتدایی سوره حج استاد محمد لیثی
آیه 1-4 سوره حاقه استاد محمد لیثی
تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد لیثی