آیه 27-28 سوره قصص استاد مصطفی اسماعیل
آیه 23-24 سوره قصص استاد مصطفی اسماعیل
آیه 14 سوره قصص استاد مصطفی اسماعیل
آیه 6-7 سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 37-45 سوره ق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 10-12 سوره قمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 10-12 سوره قمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 3-5 سوره قمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 3-5 سوره قمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 43-44 سوره ق مصطفی اسماعیل
تلاوت زیبای سوره اعلی و آیات ابتدایی سوره شمس توسط استاد محمود شحات
آیه 14-17 سوره اعلی استاد محمود شحات
آیه 89-91 سوره انبیا استاد محمود شحات
آیه 102-103 سوره انعام استاد محمود شحات
تلاوت فوق العاده سوره اعلی توسط استاد محمود شحات