آیه 21-24 سوره حشر استاد متولی عبدالعال
آیه 26 سوره توبه استاد متولی عبدالعال
آیات ابتدایی سوره شعرا استاد متولی
آیه 23-24 سوره حشر متولی
آیه 173 سوره آل عمران استاد متولی عبدالعال
تلاوت سوره قدر استاد متولی عبدالعال
آیه 1-12 سوره تحریم استاد متولی عبدالعال
آیه 1-9 سوره حاقه استاد متولی عبدالعال
آیه 60-64 سوه فرقان استاد متولی عبدالعال
آیه 20-21 سوره حشر استاد متولی عبدالعال
آیه 12 سوره اسراء استاد متولی عبدالعال