آیه 18 سوره حجرات و یک سوره ق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیات 18 سوره حجرات و 1 سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 61-64 سوره یونس استاد محمد لیثی
آیه 36-38 سوره نور استاد محمد لیثی
آیه 81 سوره نسا استاد محمد لیثی
آیه 104-109 سوره یونس استاد محمد لیثی
آیه 1-9 سوره تکویر استاد محمد لیثی
آیه 75-76 سوره نحل استاد محمد لیثی
آیه 35 سوره نور استاد محمد لیثی
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 15-17 سوره طارق مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 15-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل