آیه 95-96 سوره یوسف استاد محمد لیثی
آیه 73-75 سوره زمر و 1-5 سوره غافر استاد محمد لیثی
آیه 78-82 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 68-69 سوره نحل استاد محمد لیثی
آیه 23-29 سوره تکویر استاد محمد لیثی
آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی
آیه 116-122 سوره طه استاد محمد لیثی
آیه 1-11 سوره صافات استاد محمد لیثی
آیه 35-38 سوره نور استاد محمد لیثی
آیه 85-86 سوره نسا استاد محمد لیثی
آیه 86-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیات ابتدایی سوره صف استاد لیثی
آیه 65-69 سوره نحل استاد محمد لیثی