آیه 25-28 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 64-65 سوره یوسف محمود شحات
آیه 12 سوره تحریم استاد محمود شحات
آیه 21 سوره تحریم استاد محمود شحات
آیه 82-89 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 5-10 سوره یونس استاد محمود شحات
آیه 17-20 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 13 سوره حجرات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26 سوره لقمان استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-4 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 5 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
آیه 53-55 سوره نجم استاد مصطغی اسماعیل
آیه 15 سوره حجرات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-6 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل