آیه 21 سوره کهف استاد محمد رفعت
آیه 31-32 سوره نحل استاد محمد رفعت
آیه 35 سوره نور استاد محمد رفعت
آیه 72 سوره توبه استاد محمد رفعت
آیه 34-35 سوره مریم استاد محمد رفعت
آیه 23-24 سوره جن استاد محمد رفعت
آیه 84-85 سوره توبه استاد محمد رفعت
آیه 9-10 سوره یونس استاد محمد رفعت
آیه 64 سوره مائده استاد محمد رفعت
آیه 57-58 سوره مائده استاد محمد رفعت
آیه 89-91 سوره مائده استاد محمد رفعت
آیه 46-50 سوره کهف استاد محمد رفعت
آیه 35 سوره مائده استاد محمد رفعت
آیه 68 سوره یوسف استاد محمد رفعت
آیه 35 سوره نور استاد محمد رفعت