آیه 28-29 سوره بقره استاد محمد رفعت
آیه 15 سوره اسرا استاد محمد رفعت
آیه 1-7 سوره قارعه استاد رفعت
آیات ابتدایی سوره بلد استاد محمد رفعت
آیه 70-71 سوره بقره استاد رفعت
آیه 70 سوره بقره استاد محمد رفعت
آیه 32 سوره اعراف استاد محمد رفعت
آیه 61-75 سوره هود استاد رفعت
آیه 9-12 سوره اسرا استاد محمد رفعت
آیه 61 سوره فرقان استاد محمد رفعت
آیه 1-12 سوره حاقه استاد محمد رفعت
آیه 8-9 سوره آل عمران استاد محمد رفعت