مقطع زیبا سوره جمعه استاد طاروطی
سوره علق استاد شعیشع
مقام نهاوند استاد طه الفشنی
مقطع سوره عادیات شحات
مقطع سوره احزاب استاد شاکرنژاد
مقطع سوره آل عمران استاد شعیشع
عبدالفتاح طاروطی سوره یوسف
مقام صبا عبدالفتاح طاروطی
عبدالفتاح طاروطی سوره یوسف
مقطع نازعات استاد طاروطی
مقطع مقام صبا از استاد سعید زناتی
مقطعی بسیار زیبا مقام سه گاه از حمدی زامل
مقطعی شنیدنی مقام حجاز از سعید زناتی
مقطع سوره بقره از سعید زناتی
مقطع سوره انعام از حمدی زامل
مقطع سوره نصر از حمدی زامل
مرکب خوانی حمدی زامل سوره مریم