آیه13-19سوره انعام استاد شحات محمد انور
آیه102-108 سوره انبیاء استاد شحات
آیه 87-95 سوره انبیاء استاد شحات
آیه 108-112 سوره انبیاء استاد شحات
آیه 104 سوره انبیاء استاد شحات
آیه 89 سوره انبیاء استاد شحات
مقطعی از سوره آل عمران با صدای شحات
مقطعی زیبا از سوره احزاب با صدای شحات انور
مقطعی از سوره آل عمران با صدای شحات
مقطعی از سوره احزاب با صدای استاد شحات انور
مقام بیات استاد شحات انور
فرازی کوتاه و زیبا از سوره آل عمران از استاد شحات
مقطع انعام استاد شحات در مصر
مقطع بیات سوره ابراهیم شعیشع
تلاوت بخشی از سوره آل عمران با صدای استاد شحات